پرسنل ما

بدون تلاش یک گروه پر تکاپو که سعی می کند چرخ موفقیت را همیشه در حرکت نگه دارد، به جایی که هستیم نمی رسیدیم!

 Dr. Basem Soffo
 Dr. Houssam Yahya
 Khulod Mustafa
 Özlem Meral
 Abdullah Almoslimany
 Sarah Ojeal
 Mohamad Giath Janat
 Abdulsamad Chikh Wassouf
 Roula Marhaba
 Jad El-Saheb
 Thaer Ibrahim
 Dr.Mohammed Obaid
 Shorouq Mkhalalaty
 Bashar Zenjir
 Qammar Mohammad
 Mhd Tharwat Wassouf
 Enes Vessuf
 Imad Zayat
 Muhammad Ammar Alsiada
 Wisam Alsheikh Ibrahim
 Adel Alkadi
 Ahmad Al Isa
 Mhd Obada Alamaari

تحصیل بین اللملی

هر کجا هستید، می توانید مدرک بین المللی کسب کنید. با سیستم آموزش آنلاین ما، مسافت دیگر مسئله ای نیست. در ABC Horizon تحصیل کنید و شانس استخدام خود را افزایش دهید.

برنامه های دانشگاهی

مدرسه زبان

آموزش حرفه ای